Årslån SEKKI

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Ladda ner PDF version

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare: Avida Finans AB
Organisationsnummer: 556230-9004
Adress: Torkel Knutssongatan 39, 100 64 Stockholm
Telefon: 08 564 20 100
Webbadress: http://www.avida.se

Kreditförmedlare: Sms Pengar Norden AB (Smspengar)
Organisationsnummer: 556221-6902
Adress: BOX 1306, 75143 UPPSALA
Telefon: 018 – 71 00 02
Webbadress: http://www.smspengar.nu

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Personkredit utan säkerhet

Det sammanlagda kreditbeloppet
Dessa belopp är de totala respektive beloppen som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 19 000 eller 20 000 Svenska kronor.

Villkoren för krediten
När och hur pengarna kan lyftas.

Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens angivna bankkonto senast två bankdagar efter lånet beviljats.

Kreditavtales löptid

60 månader.

Avbetalningar och i vilken ordning dessa ska avräknas

Totalt 60st amorteringar som dras med autogiro 26:e varje månad. Rak amorterings tillämpas, varför månadsbeloppet är sjunkande varje månad.

En inbetalning täcker skulden i följande ordning; eventuella avgifter, ränta och kapital.

Det totala belopp som ska betalas av kredittagaren
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och kostnader i samband med krediten.

Totalt belopp att betala för de olika lånebeloppen

Lån på 11 000 kr: 19 707.92 kr
Lån på 12 000 kr: 21 445.00 kr
Lån på 13 000 kr: 23 182.08 kr
Lån på 14 000 kr: 24 919.17 kr
Lån på 15 000 kr: 26 656.25 kr
Lån på 16 000 kr: 28 393.33 kr
Lån på 17 000 kr: 30 130.42 kr
Lån på 18 000 kr: 31 867.50 kr
Lån på 19 000 kr: 33 604.58 kr
Lån på 20 000 kr: 35 341.66 kr

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Aktuell räntesats f n 29%

Villkor för krediträntan:

Krediten löper med rörlig ränta och styrs normalt av förändringar av Kreditgivarens upplåningskostnader. Ändring av krediträntan kan även ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Ränteändring meddelas kredittagaren inna ränteändringar börjar gälla.

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kapitalbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Effektiv ränta för samtliga belopp är 34.43 %

Obligatorisk försäkring eller tilläggstjänst

Nej.

Villkor för att ändra de ovan nämna kostnaderna

Avida lämnar meddelande om ändrad räntesats för krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post eller via hemsidan www.avida.se, förutom vid ändringar i jämförelseräntan då under-rättelse kan ske vid nästa avisering.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Dröjsmålsränta på de förfallna beloppet till full betalning sker är den för krediten gällande räntesatsen jämte tillägg på 12 %. Förseningsavgift på 120 kr Påminnelseavgift på 60 kr.

I förekommande fall tillkommer inkassoavgifter samt avgifter till Kronofogden.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträde Krediten (ångerrätt) genom att till Avida lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Krediten ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation kommit till Kredittagaren till handa.

Förtidsåterbetalning

Hela eller del av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Sökning i databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kunden resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om kreditgivaren inte avser att ingå ett kreditavtal med dig.

Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet genom att kontakta Smspengars kundtjänst på telefon 018 – 71 00 02 eller via mailadress info@smspengar.nu

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registrerad Kreditgivare

Avida FInans AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 556230-9004

Registrerad Kreditförmedlare

SMS Pengar Norden AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 556221-6902

Tillsynsmyndighet(er)

Finansinspektionen
BOX 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Konsumentverket/KO
BOX 48
651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se

Utnyttjande av ångerrätten

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. I det fall kredittagaren ångrar lånet inom 14 dagar ska kredittagaren snarast återföra utbetalade medel. Kredittagaren betalar även för upplupen ränta för det antal dagar som kredittagaren haft lånet. Ränta utgår på ångrat lån till den dag återbetalning sker. Kredittagaren skall kontakta Avida vid åberopande av ångerrätten.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol.

Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med ditt samtycke har vi för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol.

Vid klagomål mot kreditgivaren skall kredittagaren i första hand ta kontakt med kreditgivaren. Kredittagaren kan också vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

© Smspengar 2007 - 2024 Alla rättigheter reserverade