Amorteringskravet försenat - | Smspengar

Amorteringskravet försenat

20 June, 2015

Smslån » Nyheter » Amorteringskravet försenat

Tidigare har vi på Smspengar informerat om amorteringskravet på nya bolån som skulle komma att träda i kraft nu den 1 augusti detta år, vilket nu inte är aktuellt längre. I dagsläget har nämligen Finansinspektionen, som från början var pådrivande i frågan, backat och amorteringskravet är för närvarande lagt på hyllan.

Enligt Finansinspektionen finns ett starkt behov av att införa amorteringskrav i landet, men efter att inspektionens ursprungliga mall för kravet kritiserats av bland annat Kammarrätten i Jönköping har inspektionen nu kommit fram till att de inte kommer gå vidare med amorteringskravet. Inte förrän alla frågetecken kring amorteringskravet är uträtade.

Vad kritiserades?

I Kammarrättens yttrande framkommer att rätten bedömer det tveksamt att Finansinspektionen skulle ha stöd i den befintliga svenska lagstiftningen att faktiskt kunna implementera regler om krav på amortering. Och detta är en typ av tveksamhet som inte bör förekomma när specifika regleringar ska införas och sättas i bruk eftersom att det som bestäms kommer påverka hushållen under lång tid framöver, vilket både Kammarrätten och Finansinspektionen är överens om. Finansinspektionen har dock gjort en annan bedömning i övrigt och anser att det fortfarande finns och kommer att finnas behov av denna typ av krav vilket innebär att amorteringskravet kan komma att införas längre fram, men inte nu den 1 augusti 2015.

Varför vill Finansinspektionen införa amorteringskrav?

Anledningen till att Finansinspektionen vill införa ett amorteringskrav i Sverige grundas i att man anser att detta skulle stärka hushållens motståndskraft mot yttre störningar. Amorteringskravet skulle även minska risken att landets ekonomi i sin helhet påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige eller i omvärlden, menar man. Men med bakgrund till Kammarrättens yttrande har inspektionen nu konstaterat att dennes mandat på att stifta regler på området behöver förtydligas och inspektionen kommer därför avvakta med det fortsatta regelarbetet tills vidare.

Amorteringskravet kommer alltså inte att införas förrän Finansinspektionen blir given befogenhet av antingen riksdag eller regering att självständigt fatta denna typ av beslut.

© Smspengar 2007 - 2022 Alla rättigheter reserverade