Smslån villkor 2017-09-28

Allmänna villkor för smslån,webblån och telefonlån

Kreditgivare är GF Money Consumer Finance Aktiebolag, 556876-2578 (hädanefter Kreditgivare), som bedriver verksamhet under varumärket Smspengar. Kreditgivaren tillhandahåller konsumentkrediter (hädanefter smslån) till privatpersoner (hädanefter Kredittagare) som uppfyller de krav som ställs i dessa villkor. Genom att Kredittagaren ansöker om smslån hos Kreditgivaren accepterar Kredittagaren att denna har läst och accepterat dessa villkor som Kreditgivaren ställer. Kredittagaren ger dessutom sitt godkännande till en kontroll av Kredittagarens personuppgifter samt att en kreditupplysning inhämtas. Alla Kredittagare kan komma att ringas upp i samband med ansökan innan ett eventuellt smslån betalas ut och dessa samtal kan komma att spelas in. Inom detta avtal tillämpas Svensk Lag.

1. Smslånets beviljande

Kreditgivaren kan endast bevilja lån till myndiga personer som uppnår till kreditgivarens krav och har en god fastställd betalningsförmåga av kreditgivaren.

Kreditgivaren fastställer betalningsförmågan genom att hämta en kreditupplysning, samla in nuvarande ekonomiska förutsättningar från Kredittagaren samt kontroll av kredittagarens historik hos kreditgivaren och dess samarbetspartners.

Utifrån de uppgifter kreditgivaren får enligt ovan stycke görs för varje ansökan en individuell bedömning. Om låneansökan avslås och det sker på grund av sökning i databas hos kreditupplysningsföretag lämnar Kreditgivaren ut uppgifter om detta till Kredittagaren..

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att justera ner det önskade lånebeloppet om det anses att kredittagaren inte har betalningsförmåga att bli beviljad det sökta beloppet.

 

2. Aktuella lånebelopp, räntor och avgifter

Kreditgivaren erbjuder smslån på 500 till 12 000 kronor med en löptid på upp till 90 dagar. Kredittagaren är skyldig att erlägga de räntor och avgifter som är angivet på betalningsplanen vid ansökningstillfället. På kredittagarens hemsida eller genom uppgift av kundtjänst kan Kredittagaren alltid hitta aktuell prislista. Kredittagaren har tillgång till SEKKI- blanketten vid ansökningstillfället och kan även ta del av all information innan låneansökan görs. Information kan skickas till kredittagaren utan extra kostnad. Den aktuella prislistan kan variera beroende på erbjudanden. Vid ej angivet erbjudande gäller ordinarie prislista.

För smslånets uppläggning äger kreditgivaren rätt att debitera den uppläggningsavgift som är angivet på Kreditgivaren hemsida. Uppläggningsavgiften är densamma oavsett kreditens storlek och avser att täcka kostnaden för smslånets uppläggning, kreditprövning, kreditupplysning och administration i samband med detta. Uppläggningsavgiften utgår endast för beviljade och utbetalda smslån.

Vid ansökan per SMS debiteras en avgift på 20 kr för varje SMS som kredittagaren skickar till kreditgivarens SMS-nummer 72456. Denna avgift debiteras via kredittagarens mobilabonnemang vid ansökningstillfället.

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att närhelst göra tillägg och/eller ändringar av räntesatser och avgifter i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller kostnadsökningar för Kreditgivaren.

 

3. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift vid dröjsmål

Om betalning av lånet ej mottagits i tid enligt dessa villkor utgår en dröjsmålsränta med 3 % per månad delvis 36 % per år samt en förseningsavgift på 125 kr. För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig påminnelse till kredittagaren där en påminnelseavgift på 60 kr utgår.

 

4. Ansökan om smslån

Ansökan om smslån sker elektroniskt via kreditgivarens hemsida, alternativt per SMS eller per telefon. Instruktioner för ansökningsförfarandet finns angivet på kreditgivarens hemsida www.smspengar.nu.

I samband med ansökningstillfället väljer kredittagaren önskat belopp och godkänner således kreditgivarens kostnadsbild och betalningsplan för smslånet nämnt i §2.

Kommunikation mellan kreditgivare och kredittagare sker utöver den informationen som förmedlas via hemsidan även via kredittagarens angivna telefonnummer och e-postadress. Efter smslånets beviljande överförs beviljat belopp i enlighet med §7.

 

5. Behandling av personuppgifter och kreditkontroll

Kreditgivaren ges rätt att behandla Kredittagarens personuppgifter i den mån att Kredittagaren kan fullgöra sina skyldigheter gentemot Kreditgivaren enligt dessa villkor. Kreditgivaren ges även rätt att använda sig av den mottagna och behandlade informationen i sitt samarbete med myndigheter och samarbetspartners samt för Kreditgivarens egen och Kreditgivarens samarbetspartners marknadsföring av varor och tjänster. Om Kredittagaren inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från Kreditgivaren ska Kredittagaren skriftligen anmäla detta till GF Money Consumer Finance Aktiebolag, BOX 1306. 751 43 UPPSALA. Kreditgivaren kan komma att överlåta sin fakturering och reskontra till tredje part. Kreditgivaren tillämpar och följer Personuppgiftslagen (PuL) vid behandling av personuppgifter.

 

6. Identifiering

Kreditgivaren äger rätt att begära in en vidimerad kopia av pass, körkort alt. Legitimation. Vid behov kan även andra material relaterat till identifiering begäras, så som kompletterande bankuppgifter. Kreditgivaren äger även rätt att vidta åtgärder så som insamling av data ifrån kredittagarens bank samt begära in kompletterande uppgifter för att säkerställa att kontot tillhör kredittagaren.

 

7. Utbetalning av smslånet

Beviljat smslån betalas endast ut under kundtjänsts öppettider till kredittagarens egna personliga bankkonto i svensk bank. Kundtjänsts öppettider meddelas på kreditgivarens hemsida www.smspengar.nu.

 

8. Återbetalning av smslånet

Kreditgivaren skickar fakturor till kredittagarens folkbokföringsadress alternativt om kredittagaren väljer elektroniskt skickas fakturor till kredittagarens angivna e-postadress. Kredittagarens fakturor kan även ses hos kredittagarens personliga inloggning hos kreditgivaren. Kredittagaren faktureras enligt den betalningsplan som är angivet vid ansökningstillfället. Kredittagaren ansvarar för att återbetalning av lånet inklusive de räntor och avgifter som nämns i dessa villkor skall vara Kreditgivaren tillhanda senast på förfallodatumet. Om betalningen finns kreditgivaren tillhanda senare än det på fakturan angivna förfallodatumet kan det påverka kredittagarens möjligheter att låna igen.

 

9. Förlängning och amorteringsplan

Kredittagaren har möjligheten att förlänga det ursprungliga låneavtalet genom att till kreditgivaren betala en fast räntekostnad innan den ursprungliga förfallodagen. Kredittagaren ges möjligheten att förlänga avtalet i 8, 15 eller 30 dagar. Kredittagaren kan endast förlänga sitt avtal i max 60 dagar utifrån det ursprungliga förfallodatumet. Den utökade räntekostnaden för 8 dagar är 5 % av lånebeloppet, för 15 dagar gäller 10 % av lånebeloppet och för 30 dagar 15 % av lånebeloppet. Kredittagaren måste ansöka eller blivit erbjuden en förlängning. Ansökan om förlängning kan göras skriftligen eller muntligen genom att kontakta kreditgivarens kundtjänst. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om förlängning utan att behöva ange orsak till kredittagaren.

I de fall kredittagaren ej vill förlänga lånet finns möjlighet till amorteringsplan efter utskickat inkassokrav. Om ej annat avtalas är uppläggningsavgiften för amorteringsplan 170 kr och aviseringskostnader uppgår till 60 kr. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att avslå amorteringsplaner utan att behöva ange orsak till Kredittagaren. En amorteringsplan kan påverka kredittagarens möjligheter att låna igen.

 

10. Låna på nytt

Kredittagaren kan beviljas ett nytt smslån hos kreditgivaren om Kredittagaren fullt har återbetalat sina tidigare lån inklusive upplupna räntor och avgifter. Registreringen av kredittagarens inbetalning bokförs 3-4 bankdagar efter betalningsdatum och en bekräftelse meddelas via SMS till kredittagaren då skulden är registrerad som slutbetald. En kredittagare kan inte söka på nytt om det löpt mindre än sju dagar mellan kredittagarens senaste utbetalningsdatum och senaste ansökningstillfälle som ett led i att förhindra penningtvätt.

 

11. Indrivning av fordran

Kreditgivaren kan vid dröjsmål utan samtycke och utan att behöva meddela kreditgivaren överlåta sin fordran till indrivning av tredje part. Vid indrivning av fordran debiteras kredittagaren de avgifter och kostnader som rimligtvis kan hänföras till dröjsmålet.

 

12. Överlåtelse av fordran

Kredittagaren får ej utan skriftligt samtycke överlåta lånet till tredje part. Kreditgivaren kan utan samtycke och utan att behöva meddela kredittagaren överlåta sin fordran till tredje part.

 

13. Ångerrätt, lösen i förtid och uppsägning

Kredittagaren har rätt att ångra ingånget avtal enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846). Ångerrätten gäller i 14 dagar från och med att kredittagaren har tagit del av och bekräftat dessa villkor där information om ångerrätten av lånet erhålls. Avbeställningen av lånet lämnas företrädesvis skriftligt via brev eller e-post men kan även göras via telefon. Inget skäl behöver uppges då ångerrätten åberopas. När kredittagaren ångrat sig kommer denna ombedes återbetala kapitalbelopp och upplupen ränta till den dag återbetalningen sker. Kredittagaren delges instruktioner för återbetalning av kundtjänst. Kredittagaren skall snarast återföra utbetalda medel enligt bestämmelse med kundtjänst. Om Kredittagaren ångrar fler än två lån inom tre månader spärras Kredittagaren automatiskt för nya lån.

Kredittagaren har rätt att lösa smslånet i förtid, kredittagaren ombedes återbetala kapitalbelopp och upplupen ränta till den dag återbetalningen sker. Kredittagaren delges instruktioner för återbetalning av kundtjänst. Kredittagaren skall snarast återföra utbetalda medel enligt bestämmelse med kundtjänst.

Bestämmelserna om ångerrätt och lösen i förtid gäller inte om båda parter på kredittagarens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal.

Kreditgivaren har rätt att säga upp smslånet till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

  • 13.1 Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av fordran.
  • 13.2 Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av fordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
  • 13.3 Kredittagaren på något annat sätt är väsentligt i dröjsmål med betalning.
  • 13.4 Där det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld eller det kan antas att Kredittagaren ekonomiska förhållanden är sådana att det finns käl att anta Kredittagaren inte kommer uppfylla sina förpliktelser mot Kreditgivaren.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt punkterna 13.1-13.3 gäller en uppsägningstid av fyra veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagare eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kredittagaren tillhanda. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna 13.1-13.3, är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta och kostnader.

Kreditgivaren har rätt att säga upp smslånet (direkt eller indirekt) i förtid vid misstanke om penningtvätt och finansiering av allvarlig brottslighet.

 

14. Meddelande

Kredittagaren skall underrätta kreditgivaren om ändringar i personuppgifter och annat som skäligen kan tänkas påverka kreditgivarens skyldigheter och rättigheter enligt dessa villkor. Rekommenderat brev som Kreditgivaren sänder till kredittagarens folkbokföringsadress anses ha nått kredittagaren senast sju dagar efter avsändandet. Vid ändring av adress efter att kredittagaren accepterat dessa villkor ligger det under kredittagarens ansvar att fakturan som kreditgivaren skickar till kredittagarens folkbokföringsadress vidarebefordras till kredittagarens nya adress. Detta görs genom att ändra folkbokföringsadressen alternativt genom att lägga en vidarehänvisning från folkbokföringsadressen till den nya bostadsadressen.
Meddelande skickas till: info@smspengar.nu

 

15. Begränsning av ansvar

Kreditgivaren ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller skada som kreditgivaren skäligen ej kan ha kunnat påverka. Kreditgivarens är ej heller ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet.

 

16. Erbjudanden och kampanjer

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att avsluta en pågående kampanj eller ett erbjudande i förtid utan att behöva ange orsak till Kredittagaren. Rabatter, erbjudanden eller kampanjer gäller ej vid nyttjande av ångerrätt , lösen i förtid eller uppsägelse.

 

17. Ändring av avtalsvillkoren

Kreditgivaren och Kredittagaren binder sig till att följa bestämmelserna i detta avtal. Ingen part har rätt att utan den andra partens skriftliga godkännande ändra på avtalsförhållanden som skapats genom dessa villkor.

 

18. Missbruk

Allt missbruk och obehörigt handlande anmäls av Kreditgivaren, även försök till missbruk eller obehörigt handlande anmäls. Kreditgivaren kan komma att registrera uppgifter i ett särskilt register vid eftersatt återbetalning, åsidosatt sina skyldighet gentemot Kreditgivaren eller om lån beviljats på oriktiga förutsättningar. Kreditgivaren har rätt att polisanmäla missbruk, bedrägerier och/eller bedrägeriförsök. Uppgifter om lånet, betalningsförsummelser eller missbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl.

 

19. Klagomål, rättsliga åtgärder och tvistlösning

Är Kredittagaren inte nöjd med handläggningen eller vill framföra ett formellt klagomål kan Kredittagaren vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarig enligt de instruktioner som nämns på Kreditgivarens hemsida. Vid tvist mellan Kreditgivare och Kredittagare där överenskommelse ej kan nås kan Kredittagaren ta ärendet till allmän domstol. Kredittagaren kan vid klagomål även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Teknologgatan 8 C
Box 174, 101 23 Stockholm

 

20. Kontaktuppgifter

GF Money Consumer Finance Aktiebolag
Organisationsnummer: 556876-2578

GF Money Consumer Finance Aktiebolag
BOX 1306
75143 UPPSALA

E-Post: info@smspengar.nu
Telefon: 018 71 00 02
Hemsida: www.smspengar.nu

Ansök om lån

Kundtjänst öppettider

Helgfria vardagar: 08:00 - 18:00

Öppet för ansökningar 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året.

GF Money Consumer Finance

BOX 1306, 751 43 Uppsala

Besöksadress: Östra ågatan 31, 753 22 Uppsala

556876-2578

018 71 00 02

info@smspengar.nu